Cách làm đơn xin nhận quyền lợi thất nghiệp

Quyền lợi thất nghiệp là gì?

Quyền lợi thất nghiệp cung cấp cho quý vị thu nhập tạm thời khi quý vị bị mất việc mà không do lỗi của quý vị. Số tiền đó thay thế một số thu nhập bị mất đi và giúp quý vị trả các chi phí trong khi tìm việc mới. Các quyền lợi được lấy từ tiền thuế mà (các) chủ lao động cũ của quý vị trả. Quyền lợi không dựa trên nhu cầu tài chính—chỉ dựa vào việc quý vị gần đây bị mất việc.

Trước khi bắt đầu, hãy xem các câu trả lời cho các câu hỏi thông thường về các quyền lợi sẵn có.


Đăng ký trực tuyến (chỉ có Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)

Cách tốt nhất và nhanh nhất là đăng ký trực tuyến. Mẫu đăng ký trực tuyến chỉ có bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Trước khi đăng ký, hãy tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện không và biết được quý vị cần gì để đăng ký:        

  • Các quyền lợi sẵn có để giúp mọi người bị mất việc do COVID-19. Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không tại đây.
  • Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận quyền lợi thất nghiệp thông thường không bằng cách kiểm tra danh sách này.
  • Trước khi đăng ký nhận quyền lợi thất nghiệp thông thường, tải xuống danh sách kiểm tra này để giúp quý vị chuẩn bị.
  • Nếu quý vị tự kinh doanh hay mất việc do COVID-19 và không đủ điều kiện nhận quyền lợi thất nghiệp thông thường, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance). Tải về danh sách kiểm tra này trước khi quý vị đăng ký (quý vị trước hết phải đăng ký xin nhận quyền lợi thất nghiệp thông thường).
  • nếu quý vị đã nhận được “Determination Letter” (Thư Quyết Định) từ chúng tôi và quý vị không đồng tình, thì cách dễ nhất là nộp đơn kháng nghị trực tuyến trong eServices. Hoặc quý vị có thể sử dụng Benefits Appeal form (đơn Kháng Nghị Phúc Lợi).
  • Chuẩn bị trả lời những câu hỏi từ phía chúng tôi dựa trên yêu cầu thanh toán hàng tuần của quý vị liên quan đến COVID-19.
  • Tìm hiểu thêm về những điều mà chúng tôi sẽ hỏi khi quý vị đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp qua mạng.
  • Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về eServices, trang web bảo mật của Sở An Ninh Việc Làm (Employment Security Department) để nộp đơn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, nộp yêu cầu trợ cấp hàng tuần và truy cập thông tin về các khoản trợ cấp của quý vị.


Đăng ký trực tuyến ngay

(chỉ có Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)


Đăng ký qua điện thoại (có thông dịch viên)

Quý vị có thể đăng ký qua điện thoại. Thời gian chờ cuộc gọi hiện rất lâu vì có nhiều người gọi điện để yêu cầu thanh toán vì đại dịch COVID-19. Chúng tôi cam kết giúp đỡ quý vị và bố trí thông dịch viên, vậy nếu quý vị cần đăng ký qua điện thoại, các gợi ý này có thể có ích.

Gọi sớm hoặc muộn
Chúng tôi nhận cuộc gọi từ 7 a.m. đến 4 p.m., Các Thứ Hai đến Thứ Sáu. Việc gọi sớm hoặc muộn sẽ tăng cơ hội quý vị gặp được nhân viên tổng đài.

Hãy trả lời điện thoại
Có thể là chúng tôi gọi cho quý vị! Tên chúng tôi sẽ không xuất hiện trên caller ID của quý vị. Nếu quý vị lỡ cuộc gọi của chúng tôi, quý vị sẽ phải gọi lại cho chúng tôi, và điều này khiến quá trình đăng ký của quý vị kéo dài hơn. 

Để đăng ký qua điện thoại, hãy gọi 800-318-6022.