Cách nộp đơn xin nhận quyền lợi trợ cấp thất nghiệp

Quyền lợi trợ cấp thất nghiệp là gì?

Quyền lợi trợ cấp thất nghiệp cung cấp cho quý vị khoản thu nhập tạm thời khi quý vị bị mất việc mà không phải do lỗi của quý vị. Số tiền đó thay thế một số khoản thu nhập bị mất đi và giúp quý vị trang trải các chi phí trong thời gian tìm việc mới. Các khoản trợ cấp được trích từ tiền thuế mà (các) chủ lao động cũ của quý vị đã nộp. Quyền lợi trợ cấp không dựa trên nhu cầu tài chính—mà chỉ dựa vào tình trạng mất việc của quý vị trong thời gian gần đây.

Trước khi bắt đầu, trả lời các câu hỏi thông thường về những quyền lợi trợ cấp hiện có.


Đăng ký trực tuyến (chỉ có Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)

Cách tốt nhất và nhanh nhất là đăng ký trực tuyến. Mẫu đăng ký trực tuyến chỉ có bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Trước khi đăng ký, hãy tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện đăng ký hay không và biết được quý vị cần chuẩn bị những gì để đăng ký:

  • Các quyền lợi trợ cấp hiện có để hỗ trợ những người bị mất việc do COVID-19. Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện đăng ký không tại đây.
  • Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận các quyền lợi trợ cấp thất nghiệp thông thường hay không bằng cách kiểm tra danh sách này.
  • Trước khi đăng ký nhận quyền lợi trợ cấp thất nghiệp thông thường, hãy tải xuống danh sách kiểm tra này để giúp quý vị chuẩn bị trước.
  • Nếu quý vị tự kinh doanh hay bị mất việc do đại dịch COVID-19 và không đủ điều kiện nhận các quyền lợi trợ cấp thất nghiệp thông thường, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Tải về danh sách kiểm tra này trước khi quý vị đăng ký (quý vị trước hết phải đăng ký xin nhận quyền lợi trợ cấp thất nghiệp thông thường).
  • Nếu không phải là Công Dân Hoa Kỳ, quý vị vẫn có thể nộp đơn đăng ký xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tìm hiểu thêm về quyền công dân và quyền làm việc hợp pháp của quý vị.
  • Chuẩn bị trả lời những câu hỏi từ phía chúng tôi dựa trên yêu cầu thanh toán hàng tuần của quý vị liên quan đến COVID-19.
  • Tìm hiểu thêm về những điều mà chúng tôi sẽ hỏi khi quý vị đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp qua mạng.
  • Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về eServices, trang web bảo mật của Sở An Ninh Việc Làm (Employment Security Department) để nộp đơn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, nộp yêu cầu trợ cấp hàng tuần và truy cập thông tin về các khoản trợ cấp của quý vị.
  • Nếu quý vị đã nhận được “Determination Letter” (Thư Quyết Định) từ chúng tôi và quý vị không đồng tình, thì cách dễ nhất là nộp đơn kháng nghị trực tuyến trong eServices. Hoặc quý vị có thể sử dụng Benefits Appeal form (đơn Kháng Nghị Phúc Lợi).

Xem video Đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp này để tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký qua eServices

Nếu quý vị đã đăng ký nhận trợ cấp trong năm vừa qua nhưng cần bắt đầu lại, hãy xem video Bắt đầu lại yêu cầu thanh toán trợ cấp thất nghiệp của quý vị qua eServices này


Đăng ký trực tuyến ngay

(chỉ có Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)


Đăng ký qua điện thoại (có thông dịch viên)

Quý vị có thể đăng ký qua điện thoại. Thời gian chờ cuộc gọi hiện rất lâu vì có nhiều người gọi điện để yêu cầu hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Chúng tôi cam kết sẽ giúp đỡ quý vị và bố trí thông dịch viên. Vì vậy, nếu quý vị cần đăng ký qua điện thoại, các gợi ý này có thể giúp ích cho quý vị.

Gọi sớm hoặc gọi muộn
Việc gọi sớm hoặc gọi muộn sẽ giúp tăng cơ hội quý vị gặp được nhân viên tổng đài. (Giờ làm việc và thông tin của trung tâm hỗ trợ).

Hãy trả lời điện thoại
Có thể là chúng tôi đang gọi cho quý vị! Tên chúng tôi sẽ không xuất hiện trên ID người gọi của quý vị. Nếu quý vị lỡ cuộc gọi của chúng tôi, quý vị sẽ phải gọi lại cho chúng tôi, và điều này khiến quá trình đăng ký của quý vị kéo dài hơn.

Để đăng ký qua điện thoại, hãy gọi 800-318-6022.