Paano mag-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Ano ang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho?

Ang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho ay nagbibigay sa iyo ng pansamantalang kita kung mawalan ka ng trabaho na hindi ikaw ang dahilan. Pinapalitan ng salapi ang ilan sa nawala mong kita at tumutulong ito sa iyong mabayaran ang mga gastos habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Nanggagaling ang mga benepisyo mula sa mga buwis na binayaran ng iyong dating (mga) employer. Ang mga benepisyo ay hindi batay sa pinansiyal na pangangailangan—para lamang ito sa kung nawalan ka kamakailan ng trabaho.

Bago magsimula, tingnan ang mga sagot sa mga karaniwang tanong na ito tungkol sa mga available na benepisyo.


Mag-apply online (Ingles at Espanyol lamang)

Ang pinakamainam at pinakamabilis na paraan para mag-apply ay online. Ang online na aplikasyon ay available lamang sa Ingles at Espanyol. Bago ka mag-apply, tingnan kung kwalipikado ka at alamin kung ano ang kailangan mo para mag-apply:

  • Available ang mga benepisyo upang tulungan ang mga taong nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Tingnan kung kwalipikado ka dito.
  • Alamin kung kwalipikado ka para sa mga regular na benepisyo sa kawalan ng trabaho sa pamamagitan ng pagtingin sa listahang ito.
  • Bago mag-apply para sa regular na kawalan ng trabaho, i-download ang checklist na ito para makatulong sa iyong maghanda.
  • Kung ikaw ay may sariling hanapbuhay (self-employed) o nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 at hindi kwalipikado para sa mga regular na benepisyo sa kawalan ng trabaho, maaaring kwalipikado ka para sa Tulong para sa Kawalan ng Trabaho sa Pandemya (Pandemic Unemployment Assistance). I-download ang checklist na ito bago ka mag-apply (kailangan mo munang mag-apply para sa regular na kawalan ng trabaho).
  • Kung nakatanggap ka ng “Determination Letter” (Liham ng Pagpapasya) mula sa amin, at hindi ka sumasang-ayon dito, ang pinakamadaling paraan ay online sa eServices. O kaya, puwede mong gamitin ang Benefits Appeal form (sa Pag-apela ng Mga Benepisyo).
  • Maghanda para sa mga itatanong namin tungkol sa iyong lingguhang claim sa COVID-19.
  • Matuto pa tungkol sa itinatanong namin kapag nag-apply ka para sa unemployment online.
  • Gamitin ang gabay na ito para matuto pa tungkol sa eServices, ang secure na website ng Departamento ng Seguridad sa Trabaho (Employment Security Department, ESD) para sa pag-aapply para sa mga benepisyo ng pagkawala ng trabaho, pagsusumite ng mga lingguhang claim at pag-access ng impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo.


Mag-apply online ngayon

(Ingles at Espanyol lamang)


Mag-apply sa pamamagitan ng telepono (available ang mga interpreter o tagasalin)

Maaari kang mag-apply sa pamamagitan ng telepono. Kasalukuyang napakahaba ng mga oras ng paghihintay sa tawag gawa ng napakaraming taong tumatawag tungkol sa kanilang mga claim dahil sa pandemya ng COVID-19. Nakatuon kami sa pagtulong sa iyo at mayroon kaming mga tagasalin ng wika na available, kaya kung kailangan mong mag-apply sa pamamagitan ng telepono, maaaring makatulong ang mga tip na ito.

Tumawag nang maaga o bandang bandang hapon
Tumatanggap kami ng mga tawag mula 7 a.m. hanggang 4 p.m., Lunes hanggang Sabado. Mas malaki ang pagkakataon mong makakausap ng isang operator kung tatawag ka nang maaga o bandang hapon.

Sagutin ang telepono
Baka kami ang tumatawag! Hindi lalabas ang pangalan namin sa iyong caller ID. Kung hindi mo nasagot ang aming tawag, kailangan mo kaming tawagan ulit, na magdaragdag ng higit na oras sa proseso ng iyong aplikasyon. 

Para mag-apply sa pamamagitan ng telepono, tumawag sa 800-318-6022.