Faayidaalee hojii dhabuummaadhaaf iyyachuuf akkamitti

Faayidaalee hojii dhabuummaan maal faa dha?

Faayidaalee hojii dhabuummaan yeroo hojii dhabdan dogoggora offikessan malee yeroo hojii dhabdan galii yeroodhaaf galii isiniif keenna. Maallaqiichiis galii baastaniif murasa isaa bakka bauusa akkasumas osatoo hojii haaraa barabaddatan akka baasiiwwan kaffaltaniif isin gargaara. Faayidaaleen gibira mindeessaa(oota) keessan kaffalan irra argama. Faayidaaleen fedhii— dhiheenyaammatti akka hojii dhabanisuu keessan, maallaqaa irratti kan hundaa’e miti.

Jalqabuun duratti, gaaffilee baramoo kanneen wa’ee faayidaalee jiraatanii dehebii mirkaneesaa.


Sarara irratti iyyadhaa (English and Spanish only)

Karaa gaarii fi saffhurrisaan sarara irratti iyyachuu dha. Iyyannoon kan sarara irraa kan argamu afaan Ingliizii fi ISspaanishii qofaa dhaan. Atoo hiniyyatiitan dura, yoo ulaagaa kan guuttan seera qabeessa ta’uu keessan barbaadaa akkasumas iyyachuuf maal akka iyyachuu qabdanisin barbaachisu baradhaa.      

  • Namoota Ssababa CKOVID-19 tiin hojii kan dhaban uummata gargaaruuf faayidaaleen ni argamu.  Yoo seera qabeessaulaagaa kan guuttan taatan addanabarbaadaa.
  • Faayidaalee hojii dhabuummaa yeroo maraaf dhaaf yoo ulaagaa kan guuttanseera qabeesa taatan tarree kanarra baradhaa.
  • Hojii dhabuummaa yeroo maraaf dhaaf iyyachuun dura, Akka qophaa’uuf akka isin gargaaruuf terreeffama filannoo kan naqadhaa buufadhaa.
  • Yoo isin of kan-qaxartan ykn sababa CKOVID-19 tiin kan hojii dabdan akkasumas fi kan faayidaalee hojii dhabuummaa yeroo maraatiif ulaagaa kan guunnee dhaaf seera qabeessa hintaanetaatan, Pandemic Unemployment Assistance seera qabeesa ta’uulaagaa guutuu dandeessu ta’a.    Iyyachuun dura terreeffama filannoo kana buufnaqadhaa (jalqaba hojii dhabuummaa yeroo maraaf dhaaf iyyachuu qabdu) 


Amma sarara irratti iyyadhaa

(Afaan Ingilizii fi Ispaanishii qofa)


Bilibilaan iyyadhaa (turjubbanootni ni argamu)

Karaa Bbilibilaan iyyachuu ni dandeessu. Sababa dhukkuba babalataa weerara KCOVID-19 ittin ummata baayee waa’ee gaafilee issaaniif bilbilaniif yeroowwan turti bilbilaan baayee dheeraa dha.   Isin gargaaruuf of kennineera akkasumas turjubbanoota afaanii qabna, kanaafu yoo bilbilaan iyyachuu barabaaddan, gorsootia gaarii kanneen isin gargaaru ni danda’u.

DuraanuuBarii ykn turaatiiuun bilbilaa 
7 a.m. waaree dura irraa hanga 4 p.m waaree booda bilbila ni kaasna. Dafinoo keessaa hanga Sanbattaniioota Ganamaan Barii ykn turtaniiuun bilbiluun too’ata bilbilaa argachuuf carraa isiniif guddisa.

Bilbila kaadeebiisaa
Nuti ta’uu dandeenya! Maqaan keenya ENYUUMMEESSAA bilbiltuu keessan irra hin mul’atu ta’a. Yoo bilbilauu keenyaa isin darbe ta’e, adeemsa iyyannoo keessaniif yeroo akkan dabaluuf gara keenyatti debistanii bilbilu qabdu.    

Bilbilaan iyyachuuf, 800-318-6022 tti bilbilaa.