Faayidaalee hojii-dhabdummaatif akkamitti iyyatan

Faayidaaleen hojii-dhabdummaa maal faa dha?

Faayidaaleen hojii-dhabdummaa, dogongora ofii keessanii malee yeroo hojii dhabdan yeroodhaaf galii isiniif keenna. Maallaqichigalii keessan dhabdan bakka bu’a akkasumas yeroo hojii haaraa barbaaddan baasiwwan keessan kaffaluuf isin gargaara. Faayidaalen gibirawwan qacaraan(qacartoonni)0 keessan duraanii kaffalan irraa dhufa. Faayidaaleen fedhii maallaqaa irratti kan hundaa’u miti— dhiheenya hojii dhabuu keessan irratti qofa.

Jalqabuun duratti, gaaffilee baramoo kanneen waa’ee faayidaalee jiranii deebii mirkaneesaa.


Sarara intarneetii irratti iyyadhaa (Ingiliffaa fi Ispaanish qofa)

Karaan gaarii fi saffisaan sarara intarneetii irratti iyyachuu dha. Iyyannoon sarara intarneetii irraanii kan argamu afaan Ingliizii fi Ispaanishii qofaani. Iyyachuun dura, seera qabeessa ta’uu keessanii fi iyyachuuf maal akka isin barbaachisu baraa:    


Amma sarara irratti iyyadhaa

(Afaan Ingilizii fi Ispaanishii qofa)


Bilibilaan iyyadhaa (turjumaanotni ni argamu)

Karaa bilibilaan iyyachuu ni dandeessu. Sababa  weerara COVID-19 tin namoonni baay’een waa’ee iyyannoo isaanitiif waan bilbilaniif yeroowwan bilbila irraa baay’ee dheeraa dha.  Isin gargaaruuf of kennineerra akkasumas turjumaanota afaanii qabna, kanaafuu yoo bilbilaan iyyachuu barabaaddan, gorsoonni gaarii kunneen isin gargaaru ni danda’u.

Bariidhan ykn barfachuudhan bilbilaa
Bariidhan ykn barfachuudhan bilbiluun carraawwan opireetara argachuu keessan ni dabala. (Sa’aatiwwan fi odeeffannoo giddu-gala iyyaannoo)

Bilbila deebisaa
Nu ta’uu danda’a! Maqaan keenya ENYUUMMEESSAA bilbiltuu keessanii irratti hin mul’atu ta’a. Yoo bilbilli keenyaa isin darbe ta’e, adeemsa iyyannoo keessaniif yeroo akka daballuuf gara keenyatti deebistanii bilbiluu qabdu.

Bilbilaan iyyachuuf, 800-318-6022 tti bilbilaa.