نحوه درخواست مزایای بیکاری

مزایای بیکاری چیست؟

زمانی که بدون تقصیری از سوی شما، شغل خود را از دست میدهید، مزایای بیکاری درآمد موقتی به شما ارائه میدهد. این پول بخشی از درآمد از دست رفته شما را جبران میکند و به شما کمک میکند مادامی که به دنبال شغل جدیدی میگردید، هزینههای زندگی را بپردازید. این مزایا از مالیاتی میآید که کارفرما(یان) قبلی شما پرداخت کرده است(اند). این مزایا بر اساس نیاز مالی نیست- صرفاً بر مبنای این است که اخیراً شغلتان را از دست دادهاید یا خیر.

.پیش از شروع روند درخواست، پاسخ به این پرسشهای رایج درباره مزایای موجود را بررسی کنید


درخواست آنلاین (فقط به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی)

:بهترین و سریعترین روش، درخواست آنلاین است. درخواستنامه آنلاین فقط به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی در دسترس است. پیش از درخواست، ببینید واجد شرایط هستید یا خیر و بدانید برای ارائه درخواست به چه مواردی نیاز دارید

مزایا برای افرادی در دسترس است که شغل خود را به دلیل شیوع بیماری 19-COVID. از دست دادهاند. واجد شرایط بودن خود را در اینجا بررسی کنید.

با بررسی کردن این فهرست، ببینید واجد شرایط دریافت مزایای عادی بیکاری هستید یا خیر.

پیش از درخواست برای مزایای عادی بیکاری، این چکلیست را دانلود کنید تا به شما کمک کند برای ارائه درخواست آماده شوید.

اگر خویشفرما هستید یا کارتان را به دلیل شیوع 19-COVID. از دست داده‌اید و واجد شرایط استفاده از مزایای عادی بیکاری نیستید، ممکن است واجد شرایط استفاده از (، مساعدت بیکاری ناشی از همه‌گیری (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) باشید. پیش از درخواست، این چک‌لیست را دانلود کنید (لازم است ابتدا برای مزایای عادی بیکاری درخواست دهید).

اگر شهروند ایالات متحده نباشید، همچنان می‌توانید برای مزایای بیکاری درخواست بدهید.  درباره شهروندی و حقوق قانونی خود در رابطه با کار کردن بیشتر بدانید

.می‌پرسیم آماده باشید COVID-19 برای سؤالاتی که درباره درخواست هفتگی شما مربوط به

.درباره آنچه هنگام درخواست آنلاین مزایای بیکاری از شما می‌پرسیم، بیشتر بدانید

 (Employment Security Department) و از وب‌سایت امن اداره امنیت اشتغال 'eServices از این راهنما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره

.برای درخواست مزایای بیکاری، ارسال درخواست‌های هفتگی و دسترسی به اطلاعات مربوط به مزایایتان است، استفاده کنید

است. یا اینکه می‌توانید از eServices را از ما دریافت کرد‌ه‌اید و با آن مخالف هستید،‌ راحت‌ترین راه برای درخواست تجدیدنظر، به صورت آنلاین از طریق (Determination Letter) اگر نامه تعیین تکلیف

.استفاده کنید  (Benefits Appeal form) فرم درخواست تجدیدنظر مزایا

.برای دریافت مزایا ، باید به دنبال کار باشید .درباره الزامات کاریابی بیشتر بیاموزید


هم‌اکنون آنلاین درخواست دهید

(فقط به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی)


درخواست از طریق تماس تلفنی (مترجم شفاهی موجود است)

میتوانید از طریق تماس تلفنی درخواست دهید. در حال حاضر، زمانهای انتظار بسیار طولانی است، زیرا افراد زیادی درباره مطالبات ناشی از همهگیری 19-COVID با ما تماس میگیرند. ما متعهد هستیم به شما کمک کنیم و مترجمان شفاهی با ما همکاری میکنند، بنابراین اگر لازم است از طریق تماس تلفنی درخواست دهید، این نکات میتواند مفید باشند. 

زودهنگام یا دیرهنگام تماس بگیرید
.اگر تماس شما به ساعت اولیه یا پایانی نزدیک باشد، احتمال اینکه بتوانید با اپراتور صحبت کنید بیشتر میشود. (ساعات کار مرکز مطالبات و اطلاعات).

به تلفن خود پاسخ دهید
.ممکن است ما باشیم! نام ما در صفحه شناسه تماسگیرنده نشان داده نمیشود. اگر به تماس ما پاسخ ندهید، باید دوباره با ما تماس بگیرد که باعث میشود زمان بیشتری به روند درخواست شما اضافه شود

  برای درخواست تلفنی، با شماره 6022-318-800 تماس بگیرید.