របៀបដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើ

តើអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើមានអ្វីខ្លះ?

អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើ ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវប្រាក់ចំណូលបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ការងារ មិនមែនដោយសារកំហុសរបស់អ្នក។ ប្រាក់នេះជំនួសឲ្យប្រាក់កម្រៃដែលអ្នកបាត់បង់ និងជួយអ្នកក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយនានា នៅពេលដែលអ្នកស្វែងរកការងារថ្មី។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះបានមកពីប្រាក់ពន្ធដែលអតីតនិយោជករបស់អ្នកបានបង់។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះមិនអាស្រ័យលើតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេ—ពោលគឺ អាស្រ័យថាតើអ្នកបានបាត់បង់ការងារនាពេលថ្មីៗនេះឬយ៉ាងណា។

មុននឹងចាប់ផ្ដើម សូមពិនិត្យមើលចម្លើយចំពោះ សំណួរទូទៅទាំងនេះ អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានផ្ដល់ជូន។


ដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ (ជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញតែប៉ុណ្ណោះ)

វិធីដែលល្អ និងឆាប់រហ័សបំផុតក្នុងការដាក់ពាក្យសុំ គឺតាមអនឡាញ។ ការដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីនធឺណិត គឺមានតែជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញតែប៉ុណ្ណោះ។ មុនពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ សូមស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានដែរឬទេ និងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យសុំ៖


ដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញឥលូវនេះ

(ជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញតែប៉ុណ្ណោះ)


ដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទ (មានអ្នកបកប្រែ)

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទបាន។ រយៈពេលរង់ចាំការហៅទូរសព្ទក្នុងពេលនេះគឺមានរយៈពេលយូរ ដោយសារមានអ្នកហៅទូរសព្ទច្រើនដើម្បីសាកសួរអំពីការទាមទាររបស់ពួកគេដោយសារតែការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19។ យើងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយអ្នក និងមានអ្នកបកប្រែភាសា ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទ គន្លឹះទាំងនេះអាចនឹងជួយបាន។

ហៅទូរសព្ទមុនគេ ឬក្រោយគេ
ការហៅទូរសព្ទមុន ឬយឺតនឹងបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទៅដល់ប្រតិបត្តិករ។ (ការទាមទារម៉ោង និងព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌល)។

ទទួលទូរសព្ទ
ពួកយើងអាចនឹងហៅទូរសព្ទទៅ! ឈ្មោះរបស់ពួកយើងនឹងមិនបង្ហាញឲ្យឃើញនៅលើកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកហៅទូរសព្ទចូល របស់អ្នកទេ។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានក្នុងការទទួលទូរសព្ទពីយើងខ្ញុំ អ្នកនឹងត្រូវទូរសព្ទត្រឡប់មកពួកយើងវិញ ដែលនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវចំណាយពេលកាន់តែយូរ។

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 800-318-6022។