Tagalog language assistance

Kung kailangan po ninyong humiling ng mga benepisyong seguro para sa pagkawala ng trabaho o kaya ay meron kayong mga tanong tungkol sa inyong mga benepisyong seguro para sa pagkawala ng trabaho, tumawag po lamang kayo sa 1-800-318-6022 at pindutin ang 5.  Kapag tumawag kayo, magtanong tungkol sa libreng serbisyo sa interpretasyon, kung kailangan, para makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga benepisyong seguro para sa pagkawala ng trabaho.

  

  
(back to LEP home)