Somali language assistance - Soomaali

Haddii aad u baahan tahay inaad codsatid faa'iidooyinka caymiska shaqo-la'aanta (unemployment insurance) ama aad qabtid su'aalo ku saabsan faa'iidooyinkaaga caymiska shaqo-la'aanta, fadlan wac 1-800-318-6022, oo riix 6.  Marka aad na soo wacdid, weydiiso adeegyada turjubaanka ee bilaashka ah, haddii aad u baahaid, si aad qof ugala hadashid faa'iidooyinka shaqo-la'aanta.

  

  
(back to LEP home)