Oromo language assistance - Afaan Oromoo

Yoo fayidawwan inshuransi kan hoji abummaaf iyyannoo galchuu barbaadde yookan fayidawwan inshuransi kan hoji abummaa kee ilaalchisee gaaffii yoo qabaatte maalo 1-800-318-6022 itti bilbilitii lak.  6 xugi.  Yeroo bilbilto, fayidawwan hoji abummaa ilaalchisee nama tokko waliin haasa'uf, tajajila turjumana baasi malee gaafadhu, yoo barbachisa ta'e.

  

  
(back to LEP home)