ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ।


ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ (ਹੁਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ )

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:        

  • ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।
  • ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  • ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ  ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।


ਹੁਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

(ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)


ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ)

ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।    

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, 800-318-6022 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।