ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਲੱਬਧ ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ।


ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼)

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। 
  • ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  • ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ
  • ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ।
  • ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ
  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, eServices ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ "Determination Letter" (ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ eServices ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ Benefits Appeal form (ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ.


ਹੁਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

(ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼)


ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ)

ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। (ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ)।

ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, 800-318-6022 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।