Mekerang a omoruul a babilengem el melai a ngesou el kirel a chad el diak loureor

Ngera a ngesou el kirel a chad el diak loureor?

A ngesou el mo er a chad el diak loureor a meskau a omeliul a udoud er a chelsel a kedeb el taem le ngmlo diak moureor el dimlak el kengtim er a ureor a uchul. Aika el udoud a mo techil a kerrekerengem el murriid e dirrek el ngosukau el kirel a chitel a udoud el mo er a ikel mousbech er a chelsel a taem el mosiik er a ta er a ureor. A ngesou a mlo er ngii lokiu a tax el lulengkad a chad alechub a rechad el muluureor el kirir. A ngesou a diak lultuiil er ildisel a usbechem er a udoud-e ngdi kirel a kmo kau el dirk mlo diak a urerem.

A uchei er a omomuchel meruul er a babilengem el kirel a ngesou, e momes a nger er a ikel ker el blechoel loker a rechad el kirel aike el nga er ngii el ngesou.


Moruul er a babilengem el kirel a ngesou el nga er a online (Di tekoi er a Merikel me a Sebangiol)

A kot el ungil e mereched el rolel a omoruul er a babilengem el kirel a ngeso a om online. A omoruul er a babilengem el kirel a ngesou el online a di nga er ngii el tekoi er a Merikel me a Sebangiol. A uchei er a omoruul er a babilengem, e bo morritel el kmo ngsebechem el melai a ngesou e bo modengei el kmo ngera omousbech el meruul er a babilengem el mo melai a ngesou:

  • A ngesou a nga er ngii el olengeseu er a rechad el urriid a urerir el COVID-19 a uchul. Ke mo medengei alsekum e ngsebechem el melai a ngesou er tiang.
  • Ke mo medengei el kmo ngsebechem el melai a ngesou el ikel lolai a ruumesingd el chad el diak loureor sel momes aika el beldukl el tekoi.
  • Me a uchei er a omoruul er a babilengem el kirel a ngesou el lolai a ruumesingd el chad el diak loureor, mdownload er a list er aikel kirem el ousbech me bol ngesukau el rulli a ongtim el bo moruul er ngii.
  • Alsekum ke oureor er a siobai er kau alechub e ngmlo diak moureor el COVID-19 a uchul e diak el sebechem el melai a ngesou el ruumesingd el chad el diak loureor a melai er ngii, e nglocha mo sebechem el nguu a ngesou el kirel a Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Download er tiang e momes a er a lisr er uchei er a omoruul er a babilengem el kirel a ngesou (ngkirem el rullii a babilengem el kirel a ngesou el ruumesingd el chad el diak loureor a meruul ongterir el kirel).
  • alsekum ke mla nguu a babier er a kmo “Ke rredemelel a mo melai a ngeso me a lechub eng diak” el mla er kemam e diak mkengei er ngii, ea betengel omoruul er a ongerung el ongtim a obo er a online er a chelsel a eServices. Alechub, ngsebechem el ousbech er a  babier el Ongtil a Ngesou.
  • Bom kldmokl el kirel a ker el kibo moker er kau el kirel a COVID-19 er a ongtim al bek el sandei.
  • Bsuub a lmuut el bebil kirel a ikel kibo moker er kau sel obo moruul er a babilngem el kirel a diak loureor er a online.
  • Mousbech tia el ulekrael el mo mesuub a lmuut el bebil el kirel a eServices, a Llemeltir me a Sebecheklir a rechad el Oureor a kmal el kldmokl el website el sebeched el meruul a babilnged el kirel ngesou er a rediak loureor el chad, e oldurokl a ongtid er a bek el sandei e sebechem e ngar ngii a techellem el omes e ngmai a tekoi er a ngesou el kirem.
  • Alsekum eng diak mchad er a Merikel el oeak a llach, e kau a dirk sebechem el meruul er a babilngem el kirel a ngesou er a rediak loureor el chad. Bo modengei a betok el omesodel er a chad er a beluu el oeak a llach me a llemeltem el mo oureor.

 

Moruul er a babilngem el online er chelechang

(Di tekoi er a Merikel me a Sebangiol)


Moruul er a babilengem lokiu a usbechellel a dengua (te nga er ngii a rechad el oleiuid a omelekoi)

Sebechem el meruul er a babilengem lokiu a dengua. Chelechal eng kma el kemanget el taem a dongiil a nger sel dousbech a dengua le te betok el chad a omekedong el kirel a ongterir el luruul e leng briidel a secher el COVID-19 er a betok el beluu er a beluulechad a uchul. Kemam a mo er aike el sebecham el olengeseu er kau me a ki ngosukau er a chad el oleiuud a omelekoi, me alsekum ke mo ousbech er a dengua el meruul er a ongtim el kirel a ngesou, ea ika el beldukl el tekoi a locha mo ngosukau.

Momekokl el omekedong me a lechub e momekedong er a uriul
Omomekokl el omekedong me a lechub e komekedong er a uriul e ngmo klou a techellem el mengedecheduch er a chad el onger a dengua. (temel aike el basio el kirel a ongterir a rechad me a omesodel).

Monger er a dengua
Nglocha kemam! A ngklam a diak bo lecholt er a mesil el loleisech er a chad el ulemekedong er kau. Alsekum mlo diak mnguu a dengua er kemam, e ngkirem el mo omekedong er kemam, el ngii a mo komengetii a taem er omengetmeklel a babilengem el kirel a ngesou.

A obo moruul er a babilengem el kirel a ngesou lousbech er a dengua, e momekedong er a 800-318-6022.