Ngmochu mchesimer a rokui el ngeseu ra udoud el mora rechad el diak a urelir el tial rakt a uchul 

Nglocha mo meringel er kau el melai a ikal ngesou 

ma obla betik a urerem malchub e ke di mlo diak bo molai ra ududem er tial ngesou e ke ongtial el mo ungil chiuii tial subed.  

A CARES Act ma rokui el ngesou el oltobed er ngii a program ra federal el mora rechad el mlo diak a urerir a mo mengesimer. Sel sandei ra Sept. 4, ongeual kebesengil a onetiu el buil, a mo meng ulebongel el sils ra omelai el udoud er aikal program: 

 • Ngesou el kirir a rechad el miltemall a urerir er tial rakt (PUA) – el mor tirkel ou siobai malchub e te contractors mar di tir el melai a tsumong ma lmuut el bebil el dimlak el sebecherir el melai aikal ngesou.  
 • Oluutel a ududel a chad el mla ra keriol el tekoi (PEUC) - Ngdi melemolem a ngesou el tobed el mor kau el uriul ra blal mterob a bebil ra ngesou el mlara amt. 
 • Ngesou ra udoud el mlara federal (FPUC) – Ngargnii sel dechelel a udoud el $300 ra bek el sandei el mor tirkel milngilt el mo melai er ngii. 

 

Me ke mo mekerang er chelchang 

 • Molemolem el file a claim er kau ra bek el sandei 

Ke file a claim er kau ra bek el sandei el mo lmuut ra Sept. 4, ongeual kebesengil a ongetiu  
el buil. 

 • Mongiil a subed el kibo moltobed er ngii 

Nglocha mo ekong a subed el okiu a eServices malchub eng mora post er kau. Ki olengit me monger ra kermam el kirem. Alsekume ke mla mo diak molai a ngesou malchub e ke mla metik a urerem e kemam a dirk ouspech el mo omekedong er kau. 

 • Bo mnguu a ngesuil a skel a urerem 

A WorkSource a sebechel ngosukau el sikii a ungil ureor el atter rkau. Ngsebechem el omuchel er chelchang el ouspech ra website el WorkSourceWA.com. Cheungel a tab el Resources eng sebchem el metik er a WorkSource locator el mouspech er ngii el osiik ra obis el kmeed er kau e dirrek el mes a bebil ra ngeseu er tial obis. 

Alsekum e ke dirk ouspech a ngesou ra uriul ra Sept. 4 ongeual kebesengil a ongetiu el buil, eng sebechem el: 

 • Melemolem el olengit a ngesou el oltirakl er sel teletelel a omelai el ngesou ra bek el sandei 

Nglocha ngarngii a derngel a udoud el medechel el bo molai er ngii el telal sandei.  

 • Alsekum e kouspech ra eServices, eng ulterkokl el sebechem el mo medengei el kmo ngdirk ngarngii a ududem el bo molai er ngii ra bek el sandei.  

 

 

 • A om ngara dengua eng dirrek el sebechem el rongesii a cha del ouchais el kmo ngsebechem el file a claim er kau.  

Uleklatk: A klungel a udoud el bo molai er ngii a di ultuil ra derngel a udoud ma idisel a sandei el medechel ra temel a ngesou el omolai er ngii. A klungel a ududem a diak el bol uldimukl er ngii a edei el dart el kluk $300 ra bek el sandei el tilobed ra FPUC.  

 • Bom moruul a babilngem el kirel a beches el claim 

A kot el betengel a om apply sel bo mouspech ra account er kau ra eServices. Molilt ra Omelai el ngesou el ngara cheungel a alerts 

 

Al soam el rullii a account er kau ra eServices e ke mora website el ngii a esd.wa.gov/unemployment e mngiltii a Apply Online Now. 

 

A bo lak el sebechem el rullii a account er kau ra online e moutekangel el omekedong ra dengua ra obis ra Unemployment Claims Center ra dengua er ngii el 800-318-6022. Ngarngii a di tada el ngesou ra oidel a tekingem. Relay 711. 

 • Lmuut ra smechel a omelai el ngesou 

Alsekum e dirkak om ngai a ududem era chelsel a eim el sandei eng diak el kirem el muut el luchesii a claim er kau. Ke lemuches a claim er kau el kirel a ikel rokui el sandei el mlo diak om ngai a ududem el kirel.  

 

Alsekum eng mlo diak molai a ududem betok ra eim el sandei eng mo kirem el muut el rullii a babilngem e claim. A kot el beot el rolel a omeruul el babilngem el ouspech ra online 

 

Moltirakl a rokui el teletelel a omeruul el babilngem el ngara website el esd.wa.gov/unemployment/restart-your-claim 

 

Sebchem el di ngara dengua e rullii a claim er kau. Momekedong er a Obis ra ngesou el mora rechad el miltemall a urerir e mouchais er tir ra temel sel sandei el soam el omuchel el melai ra ududem er ngii.  

 

Kemam a ngar tiang el mo olengeseu er kau 

Aki mui el medengei el kmo ngmo chetituokel a klechad er a uriur al mekimd aikal ududel a federal. Te betok el chad a mo omekedong a obis er kemam el oker a betok el ker el kirel a ududir. Ngmal mo meringel a momekedong a dengua er kemam er sel taem. 

Molasm el omes aikal bebil ra rolel a subed: 

 

Mekerang a omoruul a babilengem el melai a ngesou el kirel a chad el diak loureor

Ngera a ngesou el kirel a chad el diak loureor?

A ngesou el mo er a chad el diak loureor a meskau a omeliul a udoud er a chelsel a kedeb el taem le ngmlo diak moureor el dimlak el kengtim er a ureor a uchul. Aika el udoud a mo techil a kerrekerengem el murriid e dirrek el ngosukau el kirel a chitel a udoud el mo er a ikel mousbech er a chelsel a taem el mosiik er a ta er a ureor. A ngesou a mlo er ngii lokiu a tax el lulengkad a chad alechub a rechad el muluureor el kirir. A ngesou a diak lultuiil er ildisel a usbechem er a udoud-e ngdi kirel a kmo kau el dirk mlo diak a urerem.


Moruul er a babilengem el kirel a ngesou el nga er a online (Di tekoi er a Merikel me a Sebangiol)

A kot el ungil e mereched el rolel a omoruul er a babilengem el kirel a ngeso a om online. A omoruul er a babilengem el kirel a ngesou el online a di nga er ngii el tekoi er a Merikel me a Sebangiol. A uchei er a omoruul er a babilengem, e bo morritel el kmo ngsebechem el melai a ngesou e bo modengei el kmo ngera omousbech el meruul er a babilengem el mo melai a ngesou:

 • alsekum ke mla nguu a babier er a kmo “Ke rredemelel a mo melai a ngeso me a lechub eng diak” el mla er kemam e diak mkengei er ngii, ea betengel omoruul er a ongerung el ongtim a obo er a online er a chelsel a eServices. Alechub, ngsebechem el ousbech er a  babier el Ongtil a Ngesou.
 • Bsuub a lmuut el bebil kirel a ikel kibo moker er kau sel obo moruul er a babilngem el kirel a diak loureor er a online.
 • Mousbech tia el ulekrael el mo mesuub a lmuut el bebil el kirel a eServices, a Llemeltir me a Sebecheklir a rechad el Oureor a kmal el kldmokl el website el sebeched el meruul a babilnged el kirel ngesou er a rediak loureor el chad, e oldurokl a ongtid er a bek el sandei e sebechem e ngar ngii a techellem el omes e ngmai a tekoi er a ngesou el kirem.
 • Kirem losiik a ureor, alsekum eke mo melai aikal klungiaol. Mosuub a llechul a skel a ureor.
 • Moutekangel el omkais a page ra lmuut el mo ureor e momes a bek bedengel a ngesou el kirir a rechad er a ureor.
 • Sel page el mesaod a chad el chetil mo ureor a kuk mo mesaod a betok el ngesou e dirrek el sebecherir e longer a kerir a rechad.

 

Moruul er a babilngem el online er chelechang

(Di tekoi er a Merikel me a Sebangiol)


Moruul er a babilengem lokiu a usbechellel a dengua (te nga er ngii a rechad el oleiuid a omelekoi)

Alsekum e kemo  meruul er a babilngem el melai a ngeseo, ke meruul er sel babier er a bekl sandei el mo melai aikal ngeseo, malechub eng ngiidil ngeseo el kirel tial tekoi e momekedong er a dengwa el 800-410-0758 eng sebechel ngoikau el mo er a bebil er a  bedengel omelekoi. Uriul er a omomekedong er tial lambang, eke metir a 29 el kirel a ngeseo er a bedengel omelekoi Ngar er ngii a oleyuid a tekoi el sebechel ngosukau el di tada.

Momtab er tial tekoi: sel momekedong er tial lambang, ea alsekum ke mo rongesii  tial tekoi el tekoir  er a Engish eng belkul a kmo ngdiak el sebecham el mengedecheduch er kau er sel taem:

"Ng diak el sebecham el mengedecheduch er kau er chelechal taem leng kmal betok a dengwa el me soiseb. Moutekangel el lmuut el omekedong er a uriul taem, malechub e bor tial website  www.esd.wa.gov  eng sebechem el metik a omesodel a chad el diak a urerel (unemployment).Ke kmal mesaul er a klou l' reng er kau. Mechikung."

Sel momekedong em rengesii tial tekoi, e moutekangel el muut el omekedong er a uriul.

Momekokl el omekedong me a lechub e momekedong er a uriul
Omomekokl el omekedong me a lechub e komekedong er a uriul e ngmo klou a techellem el mengedecheduch er a chad el onger a dengua. (temel aike el basio el kirel a ongterir a rechad me a omesodel).

Monger er a dengua
Nglocha kemam! A ngklam a diak bo lecholt er a mesil el loleisech er a chad el ulemekedong er kau. Alsekum mlo diak mnguu a dengua er kemam, e ngkirem el mo omekedong er kemam, el ngii a mo komengetii a taem er omengetmeklel a babilengem el kirel a ngesou.